Provinciaal werkprogramma Win4all ’ultieme uiting van groeiambities’ Flevolandse bedrijfsleven

Medio oktober heeft de provincie samen met ondernemers, ondernemersnetwerken, onderwijs en overheden de koers bepaald voor de versterking van de Flevolandse economie. Doel is barrières weg te nemen die duurzame economische groei en ondernemerschap in de weg staan. Onder de naam Win4All Flevoland werken partners actief samen.

De doelstelling van Win4All Flevoland is het samen realiseren van een optimaal ‘ecosysteem voor ondernemers’ waarbij hun groeiambities in Flevoland waargemaakt kunnen worden.

Ambities zijn gedeeld en thema’s zijn uitgewerkt. In één dag hebben de partners een werkprogramma Win4All Flevoland samengesteld. Dit werkprogramma omvat op dit moment acht concrete initiatieven om de groei te stimuleren. Die acht initiatieven worden in vier domeinen opgepakt, waarbij steeds de ondernemersvraag centraal staat.

Het eerste is het ‘Financieringsoverleg Flevoland’. Hierin wordt gezamenlijk gezocht naar antwoorden op de vraag hoe we de toegang tot groeifinanciering kunnen vergroten. Naast het delen van casussen, wordt onder andere geprobeerd een betere match te maken via het organiseren van ‘Crowd Capital’.

Het tweede actiepunt is ‘Behoud Talent voor de Regio’. Bedrijfsleven en onderwijs werken hierin samen aan een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en leven lang leren. We richten ons daarbij met name op sectoren met grote krapte.

De derde pijler is het versterken van het ‘Imago van Flevoland’. Door met een set aan kernwaarden en assets te komen, kan elke partner ‘de boer op’ voor het gezamenlijk verzilveren van de kansen.

Tot slot wordt met de ‘Regiegroep Experttafels’ werk gemaakt van het uitgangspunt dat ondernemers leren van ondernemers. Binnen deze regiegroep stellen de snelste groeiers van Flevoland met het initiatief ‘Leren van uitblinkers’ hun kennis en ervaring ter beschikking aan collega-ondernemers. De regiegroep zal een belangrijke inbreng hebben in de uitwerking van het initiatief ‘Groeimakelaar Flevoland’.

Het uiteindelijke doel is om Flevolandse ondernemers te helpen om te groeien. Win4all loopt in ieder geval door tot eind 2018. Het werkprogramma wordt gemonitord en waar nodig aangepast en aangevuld. Op de korte termijn is het vooral zaak naamsbekendheid te verkrijgen en verbindingen te leggen met andere projecten. Daar is synergie en samenwerking voor nodig, waaruit op termijn een groeimodel ontstaat waaraan veel partijen willen meedoen.

De grootste uitdaging is de beweging aan de gang krijgen, Win4All is dus nog niet uitontwikkeld. Voor het bewaken van de voortgang van het ‘Economisch Programma’ en de realisatie van het zogeheten ‘ecosysteem voor ondernemerschap’ wordt een monitoring- en evaluatieprogramma opgezet door de provincie. Tijdens een tweetal vervolgsessies in de eerste helft van 2018 bespreken partijen de voortgang van Win4All en delen zij ervaringen.

Jan-Nico Appelman: “Alle ondernemers die groeibehoeften of -vragen hebben, kunnen zich bij ons melden; dan kijken we of dit binnen Win4all kan plaatsvinden. Flevoland moet uiteindelijk de provincie bij uitstek worden waar ondernemersgroei niet alleen gestimuleerd, maar ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.”

Meer weten of meedoen met Win4All Flevoland?

Mail naar: win4all@flevoland.nl
of kijk op de
website van de Provincie Flevoland

By Richard Bender

Richard is een sportieveling en schrijft graag over sport. Maar ook dynamische ondernemers neemt hij graag in het vizier voor een goed gesprek.