Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Zuiderzeewet werd aangenomen: 14 juni 1918. Het leidt tot allerlei evenementen en feestelijkheden. Het eerste plan voor de droogmaking van de Zuiderzee was van Hendrik Stevin (1670). In 1886 werd de Zuiderzeevereniging opgericht, die de 32-jarige ingenieur in dienst nam om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de inpoldering. Door de voedseltekorten in WOI en de Zuiderzeevloed in 1916 (51 doden) kwam een versnelling in het proces en in een periode van 40 jaar werd 200.000 ha water land. Het was een gigantisch, zeer succesvol project. De Dienst Zuiderzeewerken zorgde voor de waterbouwkundige werken en de Rijksdienst IJsselmeerpolders was verantwoordelijk voor de uitgifte van de landbouwgrond en later de stedelijke ontwikkeling. Er was veel geld beschikbaar, totdat de provincie Flevoland in 1986 werd opgericht en uit de ruif van het provinciefonds ging mee-eten. De Haagse liefde was op.

Dankzij minister Kooijmans kreeg Flevoland in de periode 1994-2009 veel Europees geld. Dat heeft 40.000 arbeidsplaatsen opgeleverd.

De Markerwaard kwam er definitief niet, maar de rest van de provincie staat er inmiddels goed voor en er zijn belangwekkende economische perspectieven.

In 1936 werd de Stichting voor Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde IJsselmeerpolders opgericht. Doel was te voorkomen dat het in de nieuwe polders net zo verkeerd zou gaan als de eertijds in de steek gelaten en verwaarloosde Haarlemmermeerpolder. De Stichting vroeg om selectie van de nieuwe inwoners en verrichte allerlei (achteraf lachwekkend) onderzoek. Jaarlijks werden enkele conferenties georganiseerd.

Om een en ander te kunnen bekostigen werd In 1938 het Genootschap Flevo als fundraiser gesticht.

Die organisatie slaagde erin flink wat middelen in te zamelen, maar ontwikkelde gaandeweg ook eigen activiteiten. In 1976 werden Stichting en Genootschap ontkoppeld.

Nu heeft het Genootschap een eigen agenda met een veelheid van onderwerpen van velerlei aard: de Flevolandse identiteit, de Afsluitdijk als icoon van duurzaamheid, Jong zijn in Flevoland, de toekomst van het Flevolandse beroepsonderwijs, bodemdaling en bodemkwaliteit, e.a.

Dit jaar vond het symposium ‘Flevoland, havenprovincie’ plaats. 7 juni was het vierde Floriadesymposium en op 14 november viert het Genootschap Flevo zijn 80-jarig bestaan met o.a. . Willem van der Ham (biograaf van Lely) en de welbekende Herman Pleij als sprekers.

Het lidmaatschap van het Genootschap kost slechts 30 euro per jaar.

www.genootschapflevo.nl