Provinciale Staten van Flevoland investeren met een subsidie van ruim 9 ton aan de gemeente Noordoostpolder in de restauratie van de Poldertoren. Gedeputeerde Kunst en Cultuur Michiel Rijsberman: “En dat is hartstikke mooi nieuws, want het gaat in Flevoland vaak om beeldbepalende monumenten met een maatschappelijke functie zoals een vuurtoren, een kerk of de Poldertoren. Het restaureren van deze monumenten is duur, complex en vereist vakmanschap. Het is een investering die nodig is voor het behoud van ons Flevolands Erfgoed.”

Subsidie Poldertoren

Net als de poldertoren vindt provincie Flevoland het belangrijk dat alle monumenten in goede staat zijn en blijven. Gedeputeerde Rijsberman: “Op deze manier kunnen we onze unieke ontstaansgeschiedenis niet alleen in woord, maar ook met echte monumentale erfstukken blijvend vertellen. Ook voor de generaties die na ons komen.” Aan het verlenen van de subsidie zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, zoals een sluitende begroting van het restauratieplan, instemming van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de voorwaarde dat de gemeente het monument goed onderhoudt. Door de restauratie krijgt de Poldertoren een iets andere indeling. Een permanente invulling op de eerste zes verdiepingen en het openstellen van het uitkijkplatform. De overige verdiepingen komen beschikbaar voor kort gebruik. Met het toekennen van deze subsidie voorkomt Provinciale Staten het verdere verval van de Poldertoren.

Flevoland laagste percentage monumenten in slechte staat

Iconische monumenten zijn van grote waarde voor onze cultuurgeschiedenis en daarom moeten we ze regelmatig restaureren. Uit het deelrapport ‘Evaluatie en vooruitblik – Flevoland 2020’ blijkt dat Flevoland van alle provincies er het beste voor staat met procentueel gezien het laagste aantal rijksmonumenten in matige of slechte staat. Restauratie van monumenten die van onschatbare waarde zijn, blijft voorlopig een opgave.

Tekort landelijk budget

Landelijk is er een grote opgave voor de restauratie van rijksmonumenten. Tijdens de afgelopen kabinetsperiode is daar een eenmalig bedrag van 323 miljoen euro voor vrijgemaakt, de zogenoemde ‘Kanjerregeling’. Eind 2020 is de landelijke restauratieopgave nog begroot op ruim 850 miljoen euro. Er dreigt dus nu een groot tekort te ontstaan in het budget voor restauratie van rijksmonumenten. Dit is de conclusie van het landelijke rapport Monitor onderhoud & restauratie niet-woonhuis Rijksmonumenten inclusief de toplijst grote restauratieopgaven. Gedeputeerde Rijsberman: “We hopen dat hiervoor in de formatie een oplossing voor gevonden wordt. Het zou fantastisch zijn als er in de komende kabinetsperiode geld wordt vrijgemaakt hiervoor, zodat we ook de ‘kanjers’ van Flevoland kunnen blijven aanpakken.”