Lelystad: De gemeente Lelystad wil een andere invulling voor het stadshart. De belangrijkste ontwikkeling is, dat er geen nieuwe winkelpanden en kantoren meer bijkomen. Leegstaande panden krijgen een andere invulling, die beter past bij het tijdsbeeld. Daarbij wordt gedacht aan vrijetijdsbeleving, cultuur, uitgaan en horeca. Ook worden er meer woningen gebouwd in het stadshart en wordt gekozen voor een groener karakter. Dit staat in de visienota, waar een financieel realistisch toekomstperspectief voor het stadshart wordt aangegeven. Het college van Burgemeester en Wethouders legt dit alternatief ruimtelijke programma voor aan de gemeenteraad. 

Wonen, vrije tijd en uitgaan

In de visienotitie spreekt het college van Lelystad de gedachte uit dat er een bioscoop komt op het Agorahof en dat de leegkomende panden rond het Agorahof worden gevuld met horeca. Daarnaast wil het college De Waag op termijn ontwikkelen tot een gebied met een bestemming wonen en vrije tijd. Door geleidelijke sloop van delen van het complex van De Waag en de veranderende bestemming van de Agorahof wordt dit gebied meer een uitgaansgebied. Het winkelrondje wordt een stedelijk gebied met een hoogwaardige openbare ruimte. Er komen meer woningen in en rond het Stadshart. Zo wordt Parkwijk ontwikkeld met woningen. Het parkeerterrein rond het ABC-gebouw krijgt een groene aanblik en gaat als schakel dienen tussen de verschillende gebieden.

 Veranderd consumentengedrag

Voor de gemeente Lelystad betekenen de nieuwe ontwikkelingen, die ingegeven zijn door veranderend consumentengedrag en leegstand van winkelpanden, dat er minder opbrengsten te verwachten zijn uit het Stadshart. De grondexploitatie zoals die in het verleden is vastgesteld, is niet meer haalbaar. De raad heeft op 5 juli 2016 ingestemd met het voorstel “Herrubricering Grondexploitatie en A-staten”, waarin is aangegeven dat verdere financiële ontwikkeling van het Stadshart plaatsvindt door middel van apart aan de raad voor te leggen nieuwe exploitaties. Het college stelt daarom de komende maanden nieuwe exploitaties op, waarin duidelijk wordt wat concrete ontwikkelingen financieel betekenen voor de gemeente Lelystad.

Waarom andere invulling Stadshart?

Lelystad is in de afgelopen jaren anders tegen haar Stadshart gaan aankijken. Wat eerst ingegeven leek door de economische crisis, blijkt nu een structurele verandering te zijn in consumentengedrag. In de eerste plaats kiest de consument voor gemak en wordt er steeds meer digitaal gewinkeld. Daarnaast zoekt de consument tegenwoordig tijdens het winkelen ook naar een omgeving waar het prettig is om te verblijven en waar meer te beleven is. In het Stadshart hebben deze ontwikkelingen mede geleid tot leegstand van winkelpanden en kantoren. De leegstaande panden moeten worden ingevuld met nieuwe functies. 

Deze veranderingen zijn van grote invloed op het programma en de voorgestelde fasering van het Stadshart, en daarmee de grondexploitatie die nog in 2013 bij het masterplan 3.0 werd opgesteld. Om het tij te keren en het Stadshart echt het hart van de stad te maken, is eerder samen met ondernemers en eigenaren een plan gemaakt: ‘Lelystad: op weg naar een levendig Stadshart’. Dit plan met de kernbegrippen “groen, lokaal, compact” geeft richting aan de manier hoe Lelystad op de veranderingen kaninspringen en ligt aan de basis van de visienotitie.